PO - Požární ochrana

Naše služby v oblasti PO

poskytujeme kdekoliv po celé České republice.

Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou službu.

U nás je cena za poskytovanou službu PO jasná.

kde je stanovena cena a ta je po vašem odsouhlasení konečná

SLUŽBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY / OZO - PO

Tato oblast také vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ. Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP vám zajistí kompletní služby , které pokryjí všechny vaše i zákonné požadavky a ušetří tím váš čas, ale i peníze. Každá společnost provozující činnost v kategorii se zvýšeným požárním nebezpečím má jako svou základní povinnost odborné proškolení zaměstnanců a vedení předepsané dokumentace. Povinnosti v oblasti požární prevence pro vás vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky , a to bez ohledu na rozsah a druhy Vámi provozovaných činností. Povinnost školení v oblasti požární ochrany ukládá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím zákon o požární ochraně 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě kontroly HZS a zjištění nedostatků v této oblasti, může být uložena právnické nebo podnikající fyzické osobě pokuta.

 • Výkon funkce - OZO
 • Vedení veškeré dokumentace PO dle platných legislativ a změn, v aktuálním platném znění.
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Statutární zastoupení při kontrolách státního pož.dozoru
 • Vypracování dokumentace PO (poplachové směrnice, požární řády, EVA - evakuační plány, atd )
 • Vypracování posudků a zpráv PO
 • Dokumentace zdolávání požáru
 • Školení pro zaměstnance a vedoucí pracovníky
 • Odborné konzultace v oboru PO
 • Provádění preventivních požárních kontrol objektů
 • Školení požárních hlídek, preventistů PO, zpracování dokumentace PO dle provozních podmínek
 • Prvním krokem k zajištění systému zabezpečení požární ochrany ve firmě je provedení kontroly. Tím se ověřuje plnění legislativních požadavků na úseku požární ochrany. Na základě získaných informací se navrhuje opatření k nápravě či aktualizaci systému zabezpečení požární ochrany, vypracuje se aktualizovaná verze dokumentace požární ochrany. Podle míry požárního nebezpečí se provozovaná činnost začlení do požadované kategorie výše požárního nebezpečí.
 • Školení požární ochrany pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance a odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
 • Činnost osoby odborně způsobilé v PO ( OZO )
 • Zavedení dokumentace PO a její aktualizace dle kategorizace činností
 • Provádění preventivních požárních prohlídek včetně vypracování zprávy.
 • Kategorizace činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím.
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti a posouzení požárního nebezpečí.
 • A dále další potřebné dokumenty pro vaše činnosti.
 • U nás jsou ceny za poskytované služby jasné. Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou službu, kde je stanovena cena a ta je po vašem odsouhlasení konečná. Nejsou Vám pak dále účtovány žádné další poplatky, cestovné, atd.

 • Naše firma, která přejímá následně odpovědnost a povinnost úhrady vyměřených sankcí objednateli a pokud to prokazatelně vyjde najevo, že sankce byla uložena z titulu porušení či nesplnění závazku zhotovitele z uzavřené smlouvy, jsme pro tyto účely pojištěni u Generali Pojišťovny a. s. proti možnému profesnímu pochybení na limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění - 2 500 000 Kč

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY PO

Zasláním poptávkového formuláře vás nezavazuje k odběru.

Vše se řeší až na základě zaslané cenové nabídky.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na tel.: 773530550, 608381195


Prohlášení o ochraně osobních dat:

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Údaje z formuláře jsou použity pouze pro komunikaci se zákazníkem poptávajícím informace nebo službu.