BOZP - Bezpečnost práce

Naše služby v oblasti BOZP

poskytujeme kdekoliv po celé České republice.

Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou službu.

U nás je cena za poskytovanou službu BOZP jasná.

kde je stanovena cena a ta je po vašem odsouhlasení konečná

SLUŽBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY / OZO - BOZP

Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ. Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP vám zajistí kompletní služby , které pokryjí všechny vaše i zákonné požadavky a ušetří tím váš čas, ale i peníze. Zákon 262/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce ukládá každé společnosti povinnost neustále vyhledávat rizika na pracovišti a seznamovat s nimi zaměstnance. Hlavním krokem k minimalizaci rizik je periodické proškolování všech pracovníků na všech pozicích. O tomto školení je zaměstnavatel povinen vést evidenci. Každá společnost musí plnit legislativní požadavky v oblasti BOZP. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Za přestupek nebo správní delikt může SÚIP nebo OIP udělit pokuty.

 • Posouzení pracovního rizika
 • Vedení veškeré dokumentace BOZP dle platných legislativ a změn, v aktuálním platném znění.
 • Zařazování prací do kategorizací dle zák. č.258/2000, vyhl. č.89/2001
 • Vedení veškeré předepsané dokumentace
 • Zpracování směrnic OOPP - ochranné pracovní pomůcky
 • Školení zaměstnanců, vedoucích pracovníků na úseku BOZP
 • Vedení dokumentace pracovních úrazů
 • Vypracování směrnice pro řízení bezpečnosti práce podniku
 • Zajištění pravidelných revizí vyhrazených technických zařízení - zajišťuje odborný partner!
 • Vypracování místních provozních předpisů
 • Školení první pomoci
 • Školení řidičů referentských vozidel
 • Zásadním krokem pro vytvoření plnohodnotné dokumentace BOZP je vstupní audit BOZP. Dokumentací BOZP se stanovují podmínky pro zajištění bezpečného provádění prací a prokazuje se plnění povinností stanovených platnými právními předpisy souvisejícími s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Úvodní a periodické proškolení pracovníků z bezpečnostních předpisů dle zákona č.262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a předpisů souvisejících ověření znalostí pro výkon funkce, periodická školení a odborná školení.
 • Vypracování návrhu kategorizace prací dle zák. č. 258/2000 Sb., § 37 odst. 2 o ochraně veřejného zdraví a vyhl. č. 432/2003 Sb. Zajištění spolupráce s KHS.
 • Analýza rizik v pracovních systémech, prevence a řízení rizik z hlediska BP
 • Vedení lhůtníků o školeních, revizních činnostech a lékařských prohlídkách
 • Vypracování strategie BOZP firmy, systémy řízení BOZP v organizaci
 • Zprostředkování revizních činností (elektro, tlakové nádoby, kotelny a pod.) - zajišťuje odborný partner!
 • A dále další potřebné dokumenty pro vaše činnosti.
 • U nás jsou ceny za poskytované služby jasné. Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou službu, kde je stanovena cena a ta je po vašem odsouhlasení konečná. Nejsou Vám pak dále účtovány žádné další poplatky, cestovné, atd.
 • Naše firma, která přejímá následně odpovědnost a povinnost úhrady vyměřených sankcí objednateli a pokud to prokazatelně vyjde najevo, že sankce byla uložena z titulu porušení či nesplnění závazku zhotovitele z uzavřené smlouvy, jsme pro tyto účely pojištěni u Generali Pojišťovny a. s. proti možnému profesnímu pochybení na limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění - 2 500 000 Kč

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY BOZP

Zasláním poptávkového formuláře vás nezavazuje k odběru.

Vše se řeší až na základě zaslané cenové nabídky.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na tel.: 773530550, 608381195

Prohlášení o ochraně osobních dat:

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Údaje z formuláře jsou použity pouze pro komunikaci se zákazníkem poptávajícím informace nebo službu.