Nabídka služeb a cen BOZP, PO   a HACCP

Ceny za poskytované služby jsou smluvní a je možno se dohodnout na variantách:

 

1. Jednorázová služba : Zpracování dokumentace BOZP, PO a HACCP

 Při objednání služby je cena za zpracování sjednána dle daného rozsahu vypracování dokumentace firmy. U nás jsou ceny za poskytované služby jasné. Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou službu, kde je  stanovena cena a ta je po Vašem odsouhlasení  konečná.  Nejsou Vám pak dále účtovány žádné další poplatky, cestovné, atd. Další změny (jakákoliv změna v zákonech, přepracování dokumentace, atd), školení, prověrky a atd. jsou účtovány zvlášť.

 

2: Měsíční paušální poplatek za komplexní služby BOZP, PO a HACCP

Tuto formu spolupráce doporučujeme, a to z důvodů, že Vám tato služba zajistí kompletní služby a  pokryje všechny vaše i zákonné požadavky a ušetří Vám čas a hlavně peníze. Jedná se prakticky o správu firmy v těchto oblastech  komplexním zajišťováním služeb v oblasti PO, BOZP a HACCP.

 

Vzhledem k širokému spektru činností vykonávaných v této oblasti se skladba cen za poskytované služby stanovuje až po vstupní kontrole, kterou poskytujeme zdarma. Cena se pak odvíjí  od druhu provozovaných činností, konkretizace požadavků, druhu objektů a dosavadní úrovně a způsobu zabezpečení PO, BOZP a HACCP ve firmě. Výše tohoto poplatku je odvozena od objemu vykonávaných prací vyplývajících z druhu objektu, provozovaných činností a počtu zaměstnanců.

 

U nás jsou ceny za poskytované paušální služby také jasné. Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou paušální službu, kde je stanovena cena a ta je po Vašem odsouhlasení  konečná. Při paušálním vztahu  Vám neůčtujeme žádné další poplatky, cestovné, atd.

 

Součástí komplexních paušálních služeb v oblasti BOZP, PO  a HACCP je zastupování před orgány státního dozoru na základě plné moci.

 

Naše firma, která  přejímá následně odpovědnost a povinnost úhrady vyměřených sankcí objednateli  a pokud to prokazatelně vyjde najevo, že sankce byla uložena z titulu porušení či nesplnění závazku zhotovitele z uzavřené smlouvy, jsme pro tyto účely pojištěni u Generali Pojišťovny a. s.  proti možnému profesnímu pochybení na limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění - 1 000 000 Kč

 

Při smluvním - paušálním vztahu neplatíte u nás žádné další výdaje.

V ceně měsíčního vztahu je zahrnutá veškerá komplexní  péče o klienta.

 

 

Činnosti v rámci paušální sazby obsahují :

      1. Vedení veškeré dokumentace PO, BOZP a HACCP  v aktuálním platném stavu dle zákona a změn

      2. Zastupování a účast při kontrolách státních orgánů – HZS, KHS, OIP, SZPI, KVS.

      3. Pravidelné roční prověrky

      4. Periodické školení

      5. Preventivní kontroly

      6. Konzultace – preventivní prohlídky pracoviště

      7. Poradenství a řešení krizových stavů dle potřeb nutnosti

      8. Školení řidičů – referentů

      9. Školení vedoucích pracovníků, zaměstnanců a ostatního personálu

    10. Smluvním klientům provádíme dle domluvy orientační dechové zkoušky na alkohol u zaměstnanců jako součást

         plnění při zajišťování oblasti BOZP.

    11. Poradenskou a krizovou telefonní linku - HOTLINE !

    12. Vylepení bezpečnostních tabulek na pracovištích.

 
Naše služby v oblasti  BOZPPO  a  HACCP poskytujeme  po celé České  republice.

 

Zpracování dokumentace služeb HACCP, PO, BOZP

 

 BOZP - Bezpečnost práce

 • Analýza a prevence rizik
 • Stanovení organizace zabezpečení BOZP
 • Vyučovací osnovy pro školení BOZP
 • Traumatologický plán 1.pomoci
 • Lhůtník kontrol zkoušek a revize
 • Provozní předpisy
 • Provozní řády skladů
 • Provozní řád kotelny
 • Posouzení pracovního rizika
 • Zařazení prací do kategorizací prací
 • Zavedení předepsané dokumentace BOZP a PO
 • Zpracování směrnice pro OOPP
 • Školení vedoucích pracovníků na úseku BOZP
 • Vedení dokumentace pracovních úrazů
 • Vypracování směrnice pro řízení bezpečnosti práce organizace
 • Vypracování místních provozních předpisů
 • Školení pro vedoucí pracovníky
 • A další potřebné dokumentace dle činností

 

PO - Požární ochrana

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným (vysokým) pož. nebezpečím
 • Posouzení požárního nebezpečí (pouze u vysokého pož. nebezpečí)
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požáru (operativní karta)
 • Řád ohlašovny požáru
 • Tematický plán školení a odborné přípravy
 • Směrnice pro činnost preventivní požární hlídky
 • Podmínky pož. bezpečnosti při svařování a dalších požárně nebezpečných pracích
 • A další potřebné dokumentace dle činností

 

  HACCP - kritické body 

 • Provedení analýzy nebezpečí (fyzikální, chemické a biologické)
 • Stanovení kritických kontrolních bodů
 • Stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod
 • Sledování zvládnutého stavu v kritických bodech
 • Stanovení nápravného opatření pro každý kritický bod
 • Stanovení ověřovacích postupů
 • Vypracování dokumentace a vedení záznamů
 • Školení personálu ze systému HACCP a hygienického  minima
 • Roční prověrky, kontroly, atd.
 • Karty k činnostem, alergeny a další dokumenty.

 

Pro naše stálé klienty poskytujeme bezplatnou poradenskou a krizovou telefonní  linku. Ceny za poskytované služby se určují dle velikosti firmy, začlenění, kategorizace  a dalších faktorů při zavádění služeb BOZP, PO a HACCP. U nás jsou ceny za poskytované  služby také jasné. Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou službu, kde je stanovena cena a ta je po Vašem odsouhlasení  konečná.  Neůčtujeme žádné další poplatky, cestovné, atd. Při  zájmu o naše služby Vás musíme vždy osobně  navštívit, abychom  zjistily stav a další potřebné věci k tomuto výkonu služeb. Tyto služby nejde poskytovat po telefonu a emailu. Návštěva s prvotní konzultací a posouzení všech faktorů je vždy poskytována zdarma.