HP - Vodní a pěnové

Obsah hasiva je 6 nebo 9 litrů vody nebo pěny . Hasicí přístroj vhodný pro typy požáru třídy (vodní A, pěnový A/B/C) .

U vodních hasicích přístrojů využití především pro hašení pevných látek – uhlí, papír, sláma, seno, dřevo, textil atd. U pěnových hasicích přístrojů využití pro hašení pevných látek – uhlí, papír, sláma, seno, dřevo, textil atd . U kapalných látek se jedná o látky jako je benzin, nafta, oleje, tuky atd.

Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje.

Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Nelze použít pro hašení zařízením pod napětím.

 


Třída A - Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejich hoření je zpravidla provázeno

žhnutím – papír, dřevo, textil. Hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

Třída B - Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství

– benzín, nafta, barvy, dehet, tuky, parafín.

Hasicí přístroje pěnové a práškové.

Třída C - Požáry plynů – acetylen, vodík, metan, propan. Hasicí přístroje práškové a sněhové.

Třída D - Požár lehkých alkalických kovů (hořčík, slitiny hliníku).

Vzhledem k vysoké teplotě požáru vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo

speciálně upravených prášků.

Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných

v  kuchyňských spotřebičích.

Na tento typ požárů lze použít speciální hasicí přístroje.